صدور کارت هوشمند رانندگان
 تعريف فعاليت 

عنوان : صدور کارت هوشمند رانندگان 
هدف : ارائه مجوز به رانندگان حرفه ای وشناسنایی آنها 
خدمت گیرندگان : متقاضیان شغل راننده حرفه ای با وساط نقلیه عمومی 
خدمت دهندگان : اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان ، تامین اجتماعی ، اماکن عمومی ، شرکت طب کار ، انجمن صنفی رانندگان 

 خلاصه مراحل 

مراحل انجام کار : 
1-مراجعه ارباب رجوع به واحد صدور کارت هوشمند ( انجمن صنفی رانندگان برون شهری )
2-دریافت لیست مدارک صدور دفترچه کار 
3- صدور معرفی نامه جهت دریافت استعلامهای مورد نیاز توسط انجمن صنفی (بیمه ، عدم اعتیاد ، سوء پیشینه )
4- پیگیری جهت تهیه مدارک مورد نیاز واخذ استعلامهای مربوطه توسط ارباب رجوع
5- مراجعه مجدد به واحد صدور وارائه مدارک جهت تکمیل پرونده 
6- بررسی نداشتن سابقه اخذ دفترچه وتکمیل فرم شناسایی رانندگان 
7- ثبت در سیستم رایانه ای واختصاص شماره شناسنایی 
8- صدور رسید تحویل مدارک کارت هوشمند ودریافت برگ فعالیت 
9- کارت هوشمند توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور صادر شده وارباب رجوع در تاریخ مندرج در رسید جهت دریافت کارت هوشمند خود مراجعه می نماید . 
مدارک لازم جهت صدور کارت هوشمند رانندگان بار وبرگ فعالیت 
1-فرم شماره 2 یا 4 از تامین اجتماعی 
2- اصل برگ سوء پیشینه کیفری 
3- گواهی گذراندن دوره های آموزشی مربوط به دوره های آموزشی بدو خدمت (برای رانندگان جدید الورود)
4- اصل وکپی از تمام صفحات شناسنامه 
5- اصل وکپی از پشت وروی گواهینامه 
6- اصل و کپی اخرین مدرک تحصیلی سیکل ( پایان سال سوم راهنمایی )
7- اصل وکپی کارت سلامت رانندگان 
8-اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متولدین 1338 به بعد . جهت دارندگان کارت معافیت ارائه گواهی استعلام از نظام وظیفه الزامی میباشد. 
9- اصل وکپی از رسید یا اصل کارت ملی 
10- 6 قطعه عکس رنگی با زمینه سفید (4*3)
11-اصل وتصویر فیش واریزی مربوط به صدور کارت هوشمند به حساب مربوطه 
12- ارائه معرفی نامه از انجمن های

نوشته شده توسط علی صفی خانی گلبوس  | لینک ثابت |